دو فیلم از “رابرت سودمک”: “قاتلین” و “نارو”

این “یونیورسال” بود که دو مروارید اصل ژانر نوآر را عرضه کرد