گنج‌های سیه‌را مادره (1948)

اگر باور داشته باشی که وجدان داری، وجدانت تو رو تا سرحدّ مرگ به ستوه میاره.