شاهین مالت (1941)

اولین فیلم “جان هیوستون” در مقام کارگردان