“ملکۀ آفریقا” (1951)

نقشی که تنها اسکار زندگی “هامفری بوگارت” را برایش به ارمغان آورد