“در مکانی دورافتاده” (1950)

یک فیلم سیاه و سفید بی‌پرده‌