فیلم نوآر و زن افسونگر (فم فتال)

آنها آمدند تا نمایندۀ نگاه سبک‌زدۀ آمریکا به خودش، باشند…