“غرامت مضاعف” و فیلم نوآر

فیلم، با “فرد مک موری”، “باربارا استنویک” و “ادوارد جی. رابینسون” کاملاً بیننده‌ها را غافلگیر می‌کند.