سقراط و زندگی خوب: زندگی مملو از تعمق، خودآزمایی و تحیر روشنفکرانه

عصر جدید (چارلز چاپلین) و مارکس: دست‌نویس‌های اقتصادی و فلسفی

مارکس: سرمایه‌داری و از‌خودبیگانگی