جان استوارت میل: فرهنگ و خوک راضی

“تعلیم دادن ریتا” و منفعت گرایی “جان استوارت میل”

زندگی کردن در لحظه: “رالف والدو امرسون” و بی‌زمانی و جاودانگی

“انجمن شاعران مرده” و پیام “رالف والدو امرسون” در باب اتکای به خود

“زن و شوهرها” اثر “وودی آلن” و اگزیستانسیالیسم پیشگامانۀ “سارتر”

هایدگر: پوچی و وجود اصیل (مقاله ای در ارتباط با فیلم کسوف)

“کسوف” و اگزیستانسیالیسم “آنتونیونی”