سارتر: اگزیستانسیالیسم و جهان مدرن

“گوست‌داگ: روش سامورایی” و اگزیستانسیالیسم سارتر

کویانیس‌کاتسی: زندگی دیوانه وار و طبیعت و تمدن فیشته

“سال گذشته در مارین‌باد” و نمایش هنریِ دیالکتیک درونیِ ذهن دکارتی

تاملات رنه دکارت در فلسفه اولی: جدایی بنیادین ذهن از جهان

“شبکه” به کارگردانی سیدنی لومت و رساله “جمهوری” افلاطون