کازابلانکا (1942)

مشکلات سه آدم معمولی، قطعاً ارزشی بیش از یک کپه باقالی دارد