“شیطان را بران” (1953)

یاد کردن از فیلم‌هایی که صرفاً می‌خواستند یک جمع بذله‌گو باشند، خالی از لطف نیست.